Skip to content

Yhdistyksen säännöt

1 §
Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset – Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on
Hämeenlinnan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Hämeenlinnan kaupunki
ympäristöineen.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliitto (Reservisförbundet) ry:hyn (jota näissä
säännöissä kutsutaan liitoksi) ja Etelä-Hämeen Reserviläispiiri ry:hyn (jota näissä
säännöissä kutsutaan piiriksi).
2 §
Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tehtävänä on:
– toimia jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien
– kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten
parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella
– ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
– ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista
toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
– järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa,
erilaisia kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja
muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa sekä sellaista taloudellista
toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka
jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
3 §
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia. Yhdistys on
oikeutettu omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4 §
Jäsenyyttä koskevat määräykset
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannattavaksi jäseneksi voi päästä varusmiespalveluksen
suorittanut henkilö tai henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi
hyväksyy. Yhdistykseen voi päästä lahjoittajana tai kannattajajäsenenä myös
henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta sellaiseksi hyväksyy. Lahjoittaja-
ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana
hän on johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yhdistyksen
pöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittanut eroamisestaan.
5 §
Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden
yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Varsinainen jäsen, joka suorittaa syyskokouksen
vahvistaman ainaisjäsenmaksun on ainaisjäsen.
Jäsen tai jäseneksi aikova saa määrätä mihin jäsenryhmään hän haluaa kuulua. Jäsen,
joka on siirtynyt vakinaiseen palvelukseen puolustusvoimiin, raja- tai merivartiolaitokseen,
on oikeutettu jäämään yhdistyksen jäseneksi ja säilyttämään saavuttamansa
jäsenoikeudet.
6 §
Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen
kokous johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana
aiemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.
Kunniajäsenten määrä saa olla korkeintaan neljätoista (14) henkilöä.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.
7 §
Jäsen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan
toimineen yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai, joka on toiminut kunnian vastaisesti,
voi johtokunta päätöksellään yhdistyslain mukaisesti erottaa yhdistyksestä.
Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa
maksamatta toimikauden loppuun mennessä.
8 §
Johtokunta ja sen tehtävät
Johtokunta toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan
lisäksi vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä.

Johtokunnan jäsenet valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja vuodeksi ja jäsenet
kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa,
ensimmäisellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen vuorottain. Erovuorossa
oleva voidaan valita uudestaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Johtokunnan jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen, yhdistyksen varsinainen
jäsen.
9 §
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet (½)
johtokunnan jäsenistä on läsnä.
Kokouksesta on ilmoitettava johtokunnan jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen
kokousta.
Johtokunnan kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Äänestys
suoritetaan lipuin, jos joku jäsenistä sitä vaatii.
10 §
Johtokunnan tehtävänä on:
1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä
toiminnasta.
2. Edustaa yhdistystä, tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen
kokoukselle sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua yhdistys sekä varsinaisiin, että ylimääräisiin kokouksiin, valmistella niissä
käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokouksen päätökset.
4. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta
5. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä sekä
erottamisesta näiden sääntöjen määräämällä tavalla.
6. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset kalenterivuosittain.
7. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
8. Valita yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt (sihteeri, rahastonhoitaja jne.) ja
päättää heidän palkkiostaan talousarvion mukaan.
9. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.
Johtokunta voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia valmistelemaan asioita
johtokunnan käsiteltäväksi.
11 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja
paikan määrää yhdistyksen johtokunta. Kevätkokous on pidettävä viimeistään maaliskuun
aikana ja syyskokous viimeistään lokakuun loppuun mennessä.
12 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous on niin päättänyt
tai johtokunta katsoo olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti
johtokunnalta vaatii.
13 §
Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaettavassa tiedotuslehtisessä,
kirjeitse tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä. Kevät- ja syyskokouksesta
on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja muista kokouksista
vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta.
14 §
Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei
näissä säännöissä toisin mainita. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan
ääni. Mikäli joku jäsenistä sitä vaatii, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin, jolloin äänten
mennessä tasan, ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuvelvollisuuttaan,
ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
15 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta
5. Esitellään tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään johtokunnalle
myönnettävästä vastuuvapaudesta.
6. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta kirjallisesti ilmoittamat asiat.
16 §
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
5. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
7. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja näille kaksi varamiestä
8. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n määräämissä rajoissa
9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
11. Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin
12. Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustaja liiton kokouksiin
13. Käsitellään muut johtokunnan esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta kirjallisesti ilmoittamat asiat.
17 §
Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa
koskevat asiat on ennen helmikuun 28. päivää luovutettava toiminnan tarkastajille,
joiden tulee antaa toiminnan tarkastuskertomuksensa johtokunnalle maaliskuun kuluessa,
mutta viimeistään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnan
tarkastajille on varattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta toiminnan tarkastusta
varten.
18 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yhdessä tai jompikumpi
heistä yhdessä jonkun johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa.
19 §
Sääntöjen muuttaminen
Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
20 §
Yhdistyksen purkaminen
Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettu
seuraavassa, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa
samanlaisella (3/4) äänten enemmistöllä.
21 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Aliupseerien
Huoltosäätiölle.
22 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Yhdistyksen säännot .pdf muodossa